تمامی سه تار ها ی ساخته شده در کارگاه ظفر در این دسته قرار می گیرند.

تمامی سه تار ها ی ساخته شده در کارگاه ظفر در این دسته قرار می گیرند.